เมืองในหมอกรอคอยริมคลอง เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีมิตรภาพสูง ทุกท่านที่ไปจะมีความสุขกับการพักผ่อน มีการดูแลดุจพี่น้อง